לקוחות

לקוחות מספרים

43%
בצמצום
פחת בקו


53%
בקיצור משך
פיתוח מוצר

73%
בקיצור משך ניפוק
מחסן לקווים

70%
בהגדלת תפוקת
קו הרכבות

100%
בהגדלת תפוקת קו תוך 

צמצום עלות מוצר ב3%

84%
בקיצור משך מתן
מענה ללקוח

 

82%
בצמצום זיכויי 

לקוח

50%
בהגדלת
תפוקת קו

2.6M
בצמצום
זיכויי לקוחות

57%
בהגדלת קיבולת
מערכת

61%
בקיצור משך הכנת
מטוס לתקיפה

 

66%
בקיצור טיפול
במכרז

72%
בצמצום משך
פתיחת ספק

53%
בקיצור משך
פיתוח מוצר

93%
בקיצור משך
שהיית מוצר בקו

50%
בהגדלת תפוקות
מחלקת איכות

 

67%
בצמצום
פחת בקו

233%
בהגדלת תפוקת
קו לאחר setup

34%
בצמצום עלויות
טקסטיל

75%
בצמצום משך
 setup

93%
בצמצום משך
טיפול במיכל צלילה

 

84%
בצמצום משך
הנפקת היתר בנייה

85%
בקיצור משך
קליטת לקוח

64%
בצמצום כמות
שינויים יומית

57%
צמצום משך
טיפול ברכב

40%
בהגדלת תפוקת קו תוך
צמצום פחת ב54%

 

56%
בקיצור משך

setup

41%
בהגדלת
תפוקת קו

44%
בהגדלת תפוקת
מחלקה

88%
בצמצום משך +
פחת setup

98%
בצמצום שהיית

מוצר בקו 

 

35%
בקיצור משך
תהליך ייצור מלא 


57%
בקיצור משך

 setup

 

88%
בקיצור
משך setup

 

54%
בהגדלת תפוקת
קווי הדפסה

 

71%
בצמצום חריגה מזמני 

ותקציב פרויקט

 

82%
בקיצור משך הפעלת 

קו תוך צמצום פחת ב60%

 

77%
בקיצור משך

 

 setup

 

 

51%
בצמצום השבתת מכונות 

בשל תקלות שבר

 

63%
בקיצור משך

 

 setup